Kategorie

Promocje

Jeśli otrzymany przez ciebie produkt ma wady, w pierwszej kolejności skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Spróbujemy rozwiązać problem możliwie najprościej i najszybciej. Zasady składania reklamacji zostały szczegółowo ujęte w Regulaminie sklepu RUNO.

Reklamowany produkt możesz też odesłać na nasz adres wraz z opisem wady i żądań np. według poniższego wzoru formularza reklamacji.

WZÓR

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………….. (art. 560 § 1)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem